Barem setul 2

Barem Testul 1

Barem Testul 2

Barem Testul 3

Barem Testul 4